Historik

Särna Hembygdsförenings historia

För att berätta om föreningens tillkomst måste vi börja i mitten av 1800-talet. Då inleddes industrisamhällets formande och inget var heligt. Vid väganläggningar skövlades många fornminnen, gamla saker kastades eller brändes. De gamla kläderna och bruksföremålen dög inte längre och ersattes gärna mot de nya, fabriksframställda produkterna.

Några företrädare i landet gav signaler om vikten av att bevara det gamla, som folk var på väg att göra sig av med. En av dessa föregångsmän var folklivsforskaren Nils Gabriel Djurklou (1829-1904), som fann gehör lite varstans i landet och fornminnesföreningar började bildas ( den första i Närke 1856).

Dalarnas Fornminnesförening bildades  år 1862. Dalarnas Hembygdsförbund bildades år 1915 på Gustaf Ankarcronas gård Holen i Tällberg och slogs år 1930 samman med Dalarnas Fornminnesförening och man bildade Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund.

Särna Fornminnesförening bildades på initiativ av köpman Magnus Vilhelm Gregor Engzelius (1853-1931)  år 1908. Föreningen samlade och förvarade gamla "fornsaker" i Gammelkyrkan, som då ansågs vara gammal och onyttig. År 1939 köpte föreningen in Buskgården på Särnaheden, flyttade den till Särna och 1946 kunde man inviga Särna Gammelgård. Dit flyttades "fornsakerna" för att kunna visas i dess rätta element, då det mesta är föremål som hör till hem, jakt,fiske och boskapsskötsel i det gamla bondesamhället. I samlingarna ingår drygt 1000 föremål. Gammelkyrkan restaurerades och togs åter i bruk 1953, i samband med kung Gustav VI Adolfs Eriksgata. I år (2017) har namnet på föreningen ändrats till det mer tidsenliga "Särna Hembygdsförening".

Syftet med föreningen är, bland annat enligt stadgarna "att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer". Förutom underhåll och skötsel av byggnaderna i Gammelgården arbetar föreningen med bevarande av föreningens textilier, historiska dokument och fotografier. Arbetet med att skanna fotografier tog sin början 2014. Föremålen i Gammelgården och dokumenten i arkivet ska även katalogiseras och digitaliseras så småningom.

Från och med juni 2015 har föreningen bedrivit verksamhet på Lomkällan, Särna Skogs- och Försvarsmuseum med bland annat "Lomkällans dag".

Vi tar gärna emot gåvor, foton och handlingar som är av intresse för bygden att bevara.