Stadgar

 

STADGAR FÖR SÄRNA HEMBYGDSFÖRENING        

 • 1 Verksamhetsområde för Särna Hembygdsförening
 • 2 Hembygdsföreningens grundsyn
 • 3 Hembygdsföreningens ändamål
 • 4 Hembygdsföreningens organisation
 • 5 Medlemsmöten
 • 6 Medlemskap
 • 7 Avgifter
 • 8 Lokalt samarbete
 • 9 Ordinarie årsmöte
 • 10 Extra årsmöte
 • 11 Hembygdsföreningens styrelse
 • 12 Räkenskaper och revision
 • 13 Stadgeändring
 • 14 Upplösning

 

 • 1 Verksamhetsområde för Särna Hembygdsförening

Särna Hembygdsförening, nedan kallad Föreningen, är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhetsområde utgörs geografiskt av Särnas gamla socken och organiserar föreningar och människor med intressen som sammanfaller med vad som anges i §2 och §3 i dessa stadgar. Särna Hembygdsförening är Sveriges Hembygdsförbunds lokala organ.

 

 • 2 Hembygdsföreningens grundsyn

Hembygdsföreningen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsföreningen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsföreningens arbete skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturavet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

 

 • 3 Hembygdsföreningens ändamål

Hembygdsföreningens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen skall i detta syfte och med gammelgården i centrum arbeta för:

- Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur – och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.

- Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.

- Att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.

- Att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembyggd.

 

 • 4 Hembygdsföreningens organisation

4:1      Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.

4:2      Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen.

Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

4:3      Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa årsmöte.

 

 

 • 5 Medlemsmöten

Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor och som kan vara vägledande för styrelsens avgörande.

 

 • 6 Medlemskap

6:1      Person som delar de under §2 angivna värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens grundsyn.

6:2      Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem.

6:3      Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

 

 • 7 Avgifter

Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.

 

 • 8 Lokalt samarbete

Föreningen kan efter styrelsens beslut inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

 

 • 9 Ordinarie årsmöte

9:1      Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

9:2      Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9:3      Stödjande medlem har yttranderätt men ej rösträtt.

9:4      Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

9:5      Kallelse till årsmöte delges medlemmarna senast två veckor före mötet genom annonsering lokalt.

9:6      Medlem, som så begär, ska senast en vecka före årsmötet få tillgång till årsmöteshandlingarna.

9:7      Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 2. Val av årsmötesfunktionärer:

- Mötesordförande

- Mötessekreterare

- Två protokolljusterare

- Två rösträknare

 1. Fastställande av dagordning
 2. Årsredovisning

- Verksamhetsberättelsen

- Bokslut

- Fastställande av resultat- och balansräkningarna

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 1. Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt andra ersättningar.
 2. Val av:

- Ordförande för nästkommande verksamhetsår

- Ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren

- Ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren

- Två revisorer för nästkommande verksamhetsår

- Två ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår

- Valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande

 1. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 2. Fastställande av avgifter till föreningen
 3. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret

9:8      Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast en vecka före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

9:9      Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

 

 • 10 Extra årsmöte

10:1    Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 30 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

10:2    Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 14 dagar före mötets hållande.

10:3    Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.

10:4    Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

 

 • 11 Hembygdsföreningens styrelse

11:1    Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

11:2    Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.

11:3    Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget, minst för framförliggande räkenskapsår.

11:4    Föreningens styrelse har sitt säte där kansliet är beläget, annars där ordföranden är bosatt.

11:5    Föreningens styrelse ska bestå av minst sju ordinarie ledamöter, nämligen ordföranden och minst sex övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Udda antal ledamöter eftersträvas.

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.

11:6    Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

11:7    Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i föreningens styrelse. Däremot kan anställd väljas in som adjungerad ledamot.

11:8    Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.

11:9    Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår. Sammanträde skall alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde ska ske senast en vecka i förväg.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

11:10  Föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda två personer, dels i förening eller enskilt.

11:11  Av föreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

 

 • 12 Räkenskaper och revision

12:1    Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

12:2    För granskning av styrelsen förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och ersättare för dessa.

12:3    Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

12:4    Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast två veckor före årsmötet till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

 

 • 13 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

 

 • 14 Upplösning

14:1    Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten med ett kalenderårs mellanrum, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte.

Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade närvande godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

14:2    Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar eller skulder överlämnas till den instans årsmötet beslutar om.

Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

 

 

……………………………………………                                         Datum  …………………………..

Ulla Back Olsson                                     Ordförande